مطالب ایستا

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

درباره ما

اینجانب مهدی لگزی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دکتری علوم سیاسی و کارمند گمرک هستم. با توجه به تغییرات گسترده در بخشنامه های ارسالی از وزارت صمت و همچنین نبود یک سایت منسجم درباره قوانین متعدد ...