بخش ها

۱۶ دی ۱۳۹۹

ثبت سفارش

طبق تعریف ثبت سفارش کالا مجوز ورود کالا به قلمرو گمرکی است و وزارت صمت مسئول صدور آن می باشد. وفق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات : واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش ...
۱۶ دی ۱۳۹۹

قوانین مسافری

در ابتدا وفق قانون امور گمرکی مسافر را تعریف می کنیم:    ماده76ـ منظور از مسافر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر ...
۱۸ دی ۱۳۹۹

آشنایی با کتاب مقررات صادرات و واردات

آشنایی با کلیات کتاب قانون مقررات صادرات و واردات: کتاب قانون مقررات صادرات و واردات همه ساله توسط چاپ و نشر بازرگانی وزارت صمت به چاپ می رسد. این کتاب شامل قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آنن، ...
۱۹ دی ۱۳۹۹

قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/11 مجلس شورای اسلامی می باشد. قانون شامل 24 ماده و 25 تبصره بوده که در آن کالا را به سه گروه (مجاز، مجاز مشروط، ممنوع) تقسیم شده است. ملاک تجاری بودن کالا و ...