بخشنامه های گمرک

۰۸ آذر ۱۳۹۹

بخشنامه های صادره گمرک ایران

گمرک ایران متولی و مجری قوانین مربوط به امر تجارت خارجی است و سیاست گذاری های این مهم توسط سایر دستگاه‌ها صورت می گیرد با توجه به عدم تخصص سازمانهای متولی متاسفانه شاهد صدور بخشنامه های متعدد از سوی این ...